public class Persona {
 private String nome, cognome;
 
 public Persona(String n, String c) {
  this.nome = n;
  this.cognome = c;
 }
 
 public String toString() {
  return (this.nome + this.cognome);
 }
}
import javax.swing.*;

public class Studente extends Persona {
 private String matricola;
 
 public Studente(String n, String c, String m) {
  super(n,c);
  this.matricola = m;
 }
 
 public String toString() {
  return (super.toString() + this.matricola);
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  String nu, cu, mu;

  nu = JOptionPane.showInputDialog("Inserisci il nome dello studente");
  cu = JOptionPane.showInputDialog("Inserisci il cognome dello studente");
  mu = JOptionPane.showInputDialog("Inserisci la matricola dello studente");
  
  Studente s = new Studente(nu, cu, mu);

  JOptionPane.showMessageDialog(null, "I dati dello studente sono: " + s);
 }
}